22.6.10

 

vragen naar aanleiding van antisemitisme in West ..

Vorige week werd de stad wederom opgeschrikt door geweld tegen homoseksuele Amsterdammers, waarbij de VVD maatregelen eiste en de discussie zich vooral toespitste op de inzet van lokhomo's. Afgelopen weekend hebben we in verschillende media kennis kunnen nemen van het feit dat er in Amsterdam, onder meer in West en rondom de Sjoel West, sprake is van antisemitische incidenten en discriminatie.

De Joodse omroep bracht zondag deze discriminatie in beeld op het Bos en Lommerplein, Mercatorplein en andere plekken in West. Jongeren brachten bij het zien van een keppeltje de hitlergroet en scholden Joodse Amsterdammers voor het oog van de camera uit. Mijn fractie is hierdoor geschokt. In mijn tijd als raadslid in De Baarsjes was al bekend dat er 'weleens wat werd geroepen' rondom de Sjoel, als bezoekers er met keppeltje naartoe liepen. Deze Sjoel is overigens gevestigd in een woonstraat en niet als zodanig herkenbaar. Een bewuste keuze die op zichzelf al genoeg zegt over de discriminatie-gevoeligheid van een stadsdeel als West ....

Blijkbaar heeft de Joodse gemeenschap, die de afgelopen jaren in De Baarsjes actief toenadering zocht tot de Marokkaanse gemeenschap, gezien dat er grenzen worden overschreden en dat de discriminatie gevaarlijke vormen aanneemt. Een signaal dat we als politiek verschrikkelijk serieus moeten nemen.

Namens de VVD fractie in West heb ik voor de raadsvergadering van vanavond alvast de volgende vragen gesteld aan de stadsdeelvoorzitter:

1) Hoeveel antisemitische incidenten in 2009 en 2010 in West zijn er bekend bij de politie, het Amsterdams Meldpunt Discriminatie en het voormalige meldpunt discriminatie van stadsdeel De Baarsjes?

2) Wat is er bekend over de daders van deze incidenten? Wat voor straffen worden opgelegd aan plegers van strafbare feiten met antisemitisch karakter?

3) Jongens die de Hitlergroet brachten en discrimineerden, zijn door de Joodse Omroep in beeld gebracht. Zijn deze jongens bekend bij het stadsdeel en zo ja, kan de politie hen naar aanleiding van de beelden oppakken? Als dit laatste niet mogelijk is, worden zij en evt. ook hun ouders benaderd?

4) Is de stadsdeelvoorzitter in contact getreden met Sjoel West en zo ja, kan zij terugkoppelen wat de uitkomst is van dat gesprek?

5) Welke prioriteit stelt de Amsterdamse driehoek (Politie, Justitie en Burgemeester) en de mini-driehoek in West aan de aanhouding, opsporing en vervolging van plegers van strafbare feiten met discriminatoir karakter in het algemeen en antisemitisch karakter in het bijzonder? Wat is ervoor nodig om die prioriteit te vergroten?

6) Welke rol ziet het DB voor zichzelf weggelegd om ervoor te zorgen dat Joden veilig over straat kunnen, ten aanzien van de veiligheid van Joden die Joodse instellingen bezoeken en voor de beveiliging van Joodse instellingen?

Comments:
Ik mis In het welke stappen tot nu toe zijn ondernomen door de politiek (inclussief jezelf of de VVD) deze terreur te voorkomen? En wat gaat politiek West hieraan doen?
 
In het verleden zijn op stadsdeelniveau al wel stappen/pogingen ondernomen om discriminatie tegen te gaan, bv. met het instellen van het meldpunt discriminatie in De Baarsjes. Dat heette eerst meldpunt moslimdiscriminatie maar is onder druk van de VVD toen later meldpunt discriminatie gaan heten.. In een ander stadsdeel heeft de VVD onlangs voorstellen ingediend om een synagoge te laten beveiligen. Zover is het overigens nog niet in West. Daarnaast zijn er veel initiatieven vanuit bewoners ondersteund om dichter tot elkaar te komen en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Gisteren hebben we de toezegging gekregen dat er een plan komt om de komende tijd discriminatie in brede zin aan te pakken. Hierin zullen bv. ook acties worden benoemd om een grotere aangiftebereidheid te bereiken (dat is vaak het probleem waardoor niet tot arrestatie kan worden overgegaan).Daarnaast loopt er blijkbaar bij OM al een traject om te komen tot strafverhoging bij dit soort incidenten.

Op korte termijn wordt direct contact gezocht met de bewuste jongens uit het programma van de Joodse omroep en worden zij geconfronteerd met hun gedrag. Met de Sjoel zijn directe contacten gelegd zodat ieder nieuw signaal of behoefte meteen bij de stadsdeelvoorzitter terecht komt.
 
Hoewel we het hier hebben over een stad in Nederland is er tevens sprake van een zeer on-Europese mentaliteit onder hen die de hoofdschuldigen zijn in antisemitische daden. Daden. We hebben het niet over gevoelens. Een uitslaande brand kan niet worden geblust met een kamerplantengietertje. De schandelijke aanval op een zeer kleine minderheid, de Joodse is een smet op Nederland, het zou de trots van dat land moeten zijn dat anti-Joodse uitingen aldaar niet worden geduld. Niet meer. Nooit meer. Maar ze worden geduld. Of halfhartig met zijden handschoentjes "bestreden". Dat dit futiel is blijkt wel uit de gebeurtenissen. We hebben het hier over een schande, die meteen de kop in gedrukt dient te worden, en dat gaat niet met totaal ontoereikend angstig en beleefd gebabbel. Van dik hout zaagt men planken.
 
Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?